Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sterrenkindje® Babyuitvaartproducten

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument en/ofondernemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd. In uitzonderlijke situaties (langdurige ziekte of vakantie) door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode;

 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 7. Herroeping: de mogelijkheid van de consument om binnen een bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt of bestelt;

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Sterrenkindje® Babyuitvaartproducten


Janine van Veen Havenstraat 21 3861 VS Nijkerk
telefoonnummer: 0627070393 (bereikbaar dagelijks tussen 9 en 21 uur, na 21 uur bij voorkeur via mail of what’s-App)

 

Emailadres: info@sterrenkindje.nl
KvK-nummer: 68962975
BTW-identificatienummer: NL001994887B14

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sterrenkindje® en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Sterrenkindje® en consument of bestellende ondernemer. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument of bestellende ondernemer beschikbaar gesteld.
  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Sterrenkindje® voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Sterrenkindje® zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument of bestellende ondernemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument of bestellende ondernemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument of bestellende ondernemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument of bestellende ondernemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4  Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Als Sterrenkindje® gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een goede weergave van de aangeboden producten. De producten zullen iets afwijken van de foto omdat het unieke natuurproducten zijn die onderling kleine verschillen vertonen en ook kan de belichting van de foto leiden tot een iets andere weergave. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sterrenkindje® niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument of bestellende ondernemer.
 2. Sterrenkindje® kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument of bestellende ondernemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Sterrenkindje® op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. Al onze producten zijn maatwerk en worden op maat vervaardigd en snel geleverd. Sterrenkindje® begint zo mogelijk meteen met de vervaardiging. Herroeping is niet mogelijk nadat de consument of de bestellende ondernemer het aanbod hebben aanvaard.

Artikel 6 – Retourzendingen

 1. Alle producten worden speciaal op maat gefabriceerd. Op basis van art. 7:46d lid 4 sub a.1 BW neemt Sterrenkindje® geen maatwerkproduct retour.
 2. Een uitzondering op lid 1 kan zich enkel en alleen voordoen
  • indien een product gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar aan een nalatigheid cq fout van Sterrenkindje® te wijten is. In zo’n geval zal Sterrenkindje® zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuw product te leveren.
  • Indien een specifieke afspraak met Sterrenkindje® gemaakt is, die door Sterrenkindje® bevestigd is.
 3. De kosten van retournering zijn voor rekening van de consument of bestellende ondernemer.

Artikel 7 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als Sterrenkindje® de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Artikel 8  De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Sterrenkindje® dit bedongen heeft en:
 4. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 5. de consument of bestellende ondernemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9  Nakoming overeenkomst

 1. Sterrenkindje® staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Sterrenkindje® er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 10  Levering en uitvoering

 1. Sterrenkindje® zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument of bestellende ondernemer aan Sterrenkindje® kenbaar heeft gemaakt.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sterrenkindje® tot het moment van bezorging aan de consument, de bestellende ondernemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Het risico van een overschrijding van de bezorgtijd berust bij de consument of bestellende ondernemer indien die kiest voor goedkopere levering door MyParcel of Instabox. Het risico van overschrijding van de levertijd bij de duurdere opties ligt bij Sterrenkindje®. Afhalen bij het atelier kan altijd en wordt aanbevolen bij spoedleveringen, waarbij de reiskosten voor de consument of bestellende ondernemer zijn.

Artikel 11  Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument of bestellende ondernemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 10 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument of bestellende ondernemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument of bestellende ondernemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Sterrenkindje® is gewezen op de te late betaling en Sterrenkindje® een termijn van 10 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 10-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Sterrenkindje® gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12  Klachtenregeling

 1. Sterrenkindje® beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument of bestellende ondernemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij Sterrenkindje® ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sterrenkindje® binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument of bestellende een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument of de bestellende ondernemer dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13  Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14  Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.